Home > Techniques > KATA (form) > Koshiki-no-Kata

古式の形

古式の形

Omote: Tai Yume-no-uchi Ryoku-hi Mizu-guruma Mizu-nagare Hiki-otoshi Ko-daore Uchi-kudaki Tani-otoshi Kuruma-daore Shikoro-dori Shikoro-gaeshi Yu-dachi Taki-otoshi
Ura: Mi-kudaki Kuruma-gaeshi Mizu-iri Ryu-setsu Saka-otoshi Yuki-ore Iwa-nami