Home > Techniques > KATA (form) > Kodokan Goshin-jutsu

Kodokan Goshin-jutsu

Kodokan Goshin-jutsu

Toshu-no-bu (Unarmed section):
1. When held
Ryote-dori Hidari-eri-dori Migi-eri-dori Kata-ude-dori Ushiro-eri-dori Ushiro-jime Kakae-dori
2. When attacked fro distance
Naname-uchi Ago-tsuki Ganmem-tsuki Mae-geri Yoko-geri

Buki-no-bu (Weapons section):.
1. against Tanto or Dagger
Tsukkake Choku-tsuki Naname-tsuki
2.against Jo or Staff
Furi-age Furi-oroshi Morote-tsuki
3. against Pistol
Shomen-zuke Koshi-gamae Haimen-zuke