Home > Techniques > KATA (form) > Ju-no-Kata

Ju-no-Kata

Ju-no-Kata1 Ju-no-Kata2

Dai-ikkyo: Tsuki-dashi Kata-oshi Ryote-dori Kata-mawashi Ago-oshi
Dai-nikyo: Kiri-oroshi Ryokata-oshi Naname-uchi Katate-dori Katate-age
Dai-sankyo: Obi-tori Mune-oshi Tsuki-age Uchi-oroshi Ryogan-tsuki