Home > Techniques > KATA (form) > Katame-no-Kata

Katame-no-Kata

Katame-no-Kata

Osaekomi-waza: Kesa-gatame Kata-gatame Kami-shiho-gatame Yoko-shiho-gatame Kuzure-kami-shiho-gatame
Shime-waza: Kata-juji-shime Hadaka-jime Okuri-eri-jime Kataha-jime Gyaku-juji-jime
Kansetsu-waza: Ude-garami Ude-hishigi-juji-gatame Ude-hishigi-ude-gatame Ude-hishigi-hiza-gatame Ashi-garami