Home > Techniques > KATA (form) > Nage-no-Kata

Nage-no-Kata

投の形1 投の形2

Te-waza: Uki-otoshi Seoi-nage Kata-guruma
Koshi-waza: Uki-goshi Harai-goshi Tsurikomi-goshi
Ashi-waza: Okuri-ashi-harai Sasae-tsurikomi-ashi Uchi-mata
Ma-sutemi-waza: Tomoe-nage Ura-nage Sumi-gaeshi
Yoko-sutemi-waza: Yoko-gake Yoko-guruma Uki-waza